Hilton logo with Hilton written in black within black border frame